Toernooi regels

Red-Rag Cup Internationaal voetbaltoernooi regels.

1. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de bepalingen en reglementen van de KNVB. 
Doelschoppen dienen genomen te worden vanaf de zestienmeterlijn, evenwijdig aan de achterlijn.
Hoekschoppen dienen vanaf de gemarkeerde plaats, 9.15 meter vanaf de hoekvlag, genomen te worden.
 
2. De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters van de KNVB.
 
3. Spelerslijsten dienen bij aankomst op het sportpark ter controle te worden afgegeven bij het wedstrijdsecretariaat. De toernooiorganisatie behoudt zich het recht voor om een (kopie van) een identiteitsbewijs van een speler ter inzage te vragen bij de teamleiding. Bij weigering van inzage volgt uitsluiting voor de verdere duur van het toernooi.
 
4. Speelgerechtigd zijn spelers geboren op of na 1 januari 2001, voor de spelers van RKDVC 1 januari 2000.
Het aantal spelerswissels per wedstrijd is max.5.
 
5. De door de scheidsrechter genomen beslissing dient men te respecteren!
 
6. Er wordt niet getost. De eerst genoemde vereniging heeft doelkeuze, de als tweede genoemde vereniging verricht de aftrap. De speelduur van alle poule en plaatsings- wedstrijden  zijn 2x 15 minuten. Wedstrijden om plaats 9 t/m 16 zijn 2xl 10 minuten. Wedstrijden om plaatsen 1 t/m 8 zijn 2x 15 minuten.
Uitsluitend het aanvangstijdstip van de wedstrijd wordt centraal aangegeven. Overige aanvang- en eindtijden worden door de scheidsrechter bepaald.
Ploegen dienen uiterlijk 3 minuten voor aanvang van hun wedstrijd aanwezig te zijn bij het speelveld. Tijdens de rust wordt gewisseld van speelhelft, de tijd daarvoor is 3 minuten
 
7. Er wordt gespeeld in 4 poules van vier ploegen. Binnen alle poules wordt een halve competitie afgewerkt. Na afloop van de poule fase spelen de nr. 1A-1B en 1C-
1D tegen elkaar, de winnaars gaan naar de finale en de verliezers spelen om de 3e en 4e plaats.  Nr. 2A-2B en 2C-2D spelen tegen elkaar, winnaars spelen om 5e en 6e plaats, verliezers om 7e en 8e plaats. Nr. 3A-3B en 3C en 3D, spelen tegen elkaar, de winnaars spelen om de 9e en 10e plaats, verliezers om 11e en 12e plaats. Nr. 4A-4B en 4C-4D winnaars daarvan spelen om plaats  13 en 14 en verliezers om plaats 15/16.
 
Bij gelijk eindigen in de poule is het resultaat van de onderlinge wedstrijd beslissend, daarna het doelsaldo. Indien de doelsaldi gelijk zijn dan is het aantal gescoorde doelpunten bepalend. Is dit ook gelijk dan worden door desbetreffende teams strafschoppen genomen: een serie van vijf strafschoppen te nemen door vijf verschillende spelers. De partij met de meest benutte strafschoppen is winnaar. Is het aantal benutte strafschoppen gelijk na serie van 5, dan wordt door de resterende spelers van beide teams om en om en strafschop genomen, totdat een winnaar kan worden aangewezen.
 
8. Plaatsingswedstrijden en overige wedstrijden(incl. finale) worden bij een gelijke stand direct daarna beslist door het nemen van strafschoppen , genomen door 5 verschillende spelers.
Bij evt. gelijk aantal benutte strafschoppen na serie van 5  worden er om en om strafschoppen   genomen om tot ‘n winnaar te komen.
 
9. Twee gele kaarten in een wedstrijd dan wel in meerdere wedstrijden vergaard betekent automatisch uitsluiting in de eerstvolgende wedstrijd. De strafmaat voor een veldverwijdering als gevolg van een directe rode kaart wordt door de toernooicommissie bepaald.
 
10. Iedere deelnemende vereniging dient voor reservekleding te zorgen. De in het wedstrijdprogramma als eerst genoemde vereniging dient op verzoek van de scheidsrechter in reservekleding te spelen. 
 
11. Bij eventuele geschillen met betrekking tot de organisatie/wedstrijden  beslist de toernooicommissie. Hiertegen is geen beroep mogelijk.
12 .Waardevolle spullen moeten in eigen beheer bewaard blijven, kleedkamers kunnen afgesloten  worden. Sleutel zal hiervoor beschikbaar gesteld worden, maar dient na afloop TEN ALLE TIJDEN weer te worden ingeleverd bij de organisatie.
Verder wensen wij iedereen ’n sportief en tof toernooi toe met respect voor de spelregels en elkaar.
M.Vr.Gr.  TOERNOOI COMMISSIE 
 

Red-Rag Cup International tournament rules  

1. All matches will be played according to the rules and regulations of the KNVB.
Goal Kicks must be taken from the sixteen yard line, parallel to the goal line.
Corners must be from the marked spot, 9.15 meters from the corner flag, should be
taken.
 
2. All matches will be controlled by referees of the KNVB.
 
3. Players Lists serve upon arrival at the sports park to check to be issued by
the secretariat. The tournament committee reserves the right to (a copy of) an
identification of a player to request access to the team management. In refusing
access following exclusion for the remainder of the tournament.
 
4. Eligible to play his players born on or after January 1, 2001, for the players and
RKDVC January 1, 2000.
The number of substitutions per match is 5.
 
5. By the referee decision is final. Protesting against this decision is not possible.
 
6. There is no toss. The former association target selection, the second-mentioned
association performs the kickoff. The time of all group matches and placement are
twice 15 minutes. Matches to place 9 till 16 are twice 10 minutes. Matches 1 till 8 are
twice 15 minutes.
Only the timing of the game is centrally indicated. Other start and end times are
determined by the referee.
Teams must arrive 3 minutes before the start of their race to be present at the court.
During half time teams change field half, the break time is 3 minutes.
 
7. Tournament is played in four groups of four teams. Within all groups will be half
a league finish. After the group stage no. 1A-1B and 1C-1D against each other, the
winners advance to the finals and the losers play for 3rd and 4th place
No. 2A-2B and 2C-2D play against each other, winners play for 5th and 6th, losers
for 7th and 8th place. No. 3A-3B and 3C-3D play against each other, the winners will
play for 9th and 10th place, losers play for 11th and 12th place. No. 4A-4B and 4C-4D
play against each other, winners play for 13th and 14th place, losers for 15th and 16th
place.
 
With a tie in the group, the result of the mutual match is decisive, then goal balance.
If the goal balances are equal then the number of goals scored is decisive. When
this is also equal penalty shoot outs as follows: a series of five penalty kicks to be
taken by five different players. The team with most scored goals is the winner. Is the
number of utilized penalty equal, then the remaining players from both teams take
penalties one by one, until a winner can be identified.
 
8. Placement matches and finals ending in a tie will be decided with penalty shoot
outs right straight after the game ends, taken by 5 different players as described in 7.
 
9. When the final for 1st and 2nd place ends in tie after normal time, Decision will
follow by penalty shoot outs as described at 7 straight after the game ends.
 
exclusion in the next match. The penalty for a field removal as a result of a direct red
card is determined by the tournament committee.
 
11. Each participating association must provide for spare clothes. In the match
program as mentioned first shall at the request of the referee in spare clothes to play.
 
12. Any disputes relating to the organization decides the tournament committee.
Against this is no appeal.
 
13. Valuable belongings should be kept in-house, changing rooms can be locked.
This key is available for coaches, and should be returned to the organization before
leaving.
 
14. The organizing committee does not take any responsibility for missing belongings
or any other damages occurring during this tournament.

Eerst volgende wedstrijd RKDVC 1

BVV 1 - RKDVC 1
zondag 8 maart 14:30 uur
Vacature binnen jeugdorganisatie
Lex Janse heeft aangekondigd zijn taak als kleedkamer- / veldindeler en administrateur / contactpersoon voor de gele en rode kaarten binnen de jeugd aan het eind van het seizoen neer te leggen. Lex blijft gelukkig wel als vrijwilliger verbonden aan RKDVC als actief lid binnen de klusploeg. Wij zoeken dus iemand die (één van) de taken van Lex over wil nemen. Meer >
Uitslag 1e trekking  €1.914,40. Meer >
 

Bingo-avond pupillen

26 februari 2015
Op vrijdag 27 maart wordt er weer een bingo-avond georganiseerd voor alle pupillen. Meer >
 

Nieuws van de Club van 50

25 februari 2015
NIEUWE LEDEN
In de afgelopen weken hebben zich als nieuwe leden van de Club van 50 aangemeld:
Wouter Kamoen
Rob Dinkelaar

Bedankt voor jullie aanmelding bij de Club van 50. Meer >
 
Shell Tausch Drunen heeft een mooie spaaractie op poten gezet voor de leden van RKDVC. Meer >
 
Op zaterdag 21 februari a.s. start de verkoop van de loten voor de jeugdtoto RKDVC 2015. De leiders van alle C en D-teams worden verzocht om vrijdagavond 20 februari om 18.30 uur de loten voor hun team zelf af te komen afhalen in de ontvangstruimte bij RKDVC op de 1e etage. Als een leider… Meer >
 
RKDVC organiseert het eerste RKDVC darttoernooi voor de leden van RKDVC. Meer >
 
28-01-2015 Meer >

Extra training voor C4 bij Medifit Drunen

 
25-01-2015 Meer >

Nieuws van de Club van 50

 
24-01-2015 Meer >

START RKDVC JEUGDTOTO 2015

 
19-01-2015 Meer >

GEZOCHT! DTP'er voor de DVC'er

 


Terug naar boven