Toernooi regels

Logistic Force Cup Internationaal voetbaltoernooi regels.

1. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de bepalingen en reglementen van de KNVB. 
Doelschoppen dienen genomen te worden vanaf de zestienmeterlijn, evenwijdig aan de achterlijn.
Hoekschoppen dienen vanaf de gemarkeerde plaats, 9.15 meter vanaf de hoekvlag, genomen te worden.
 
2. De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters van de KNVB.
 
3. Spelerslijsten dienen bij aankomst op het sportpark ter controle te worden afgegeven bij het wedstrijdsecretariaat. De toernooiorganisatie behoudt zich het recht voor om een (kopie van) een identiteitsbewijs van een speler ter inzage te vragen bij de teamleiding. Bij weigering van inzage volgt uitsluiting voor de verdere duur van het toernooi.
 
4. Speelgerechtigd zijn spelers geboren op of na 1 januari 2002, voor de spelers van RKDVC 1 januari 2001.
Het aantal spelerswissels per wedstrijd is max.5.
 
5. De door de scheidsrechter genomen beslissing dient men te respecteren!
 
6. Er wordt niet getost. De eerst genoemde vereniging heeft doelkeuze, de als tweede genoemde vereniging verricht de aftrap. De speelduur van alle wedstrijden is 2x 15 minuten.
Uitsluitend het aanvangstijdstip van de wedstrijd wordt centraal aangegeven. Overige aanvang- en eindtijden worden door de scheidsrechter bepaald.
Ploegen dienen uiterlijk 3 minuten voor aanvang van hun wedstrijd aanwezig te zijn bij het speelveld. Tijdens de rust wordt gewisseld van speelhelft, de tijd daarvoor is 3 minuten
 
7. Er wordt gespeeld in 2 poules van 6 ploegen. Binnen alle poules wordt een halve competitie afgewerkt. Na afloop van de poule fase speelt de nr. 6 van poule A tegen de nummer 5 van poule B en omgekeerd, de nr. 4 van poule A tegen de nummer 3 van poule B en omgekeerd en de nummer 2 van poule A tegen de nummer 1 van poule B en omgekeerd. De verliezers van de plaatsen 5 en 6 spelen vervolgens om de plaatsen 11 en 12 tegen elkaar en de winnaars om de plaatsen 9 en 10. De verliezers van de plaatsen 3 en 4 spelen vervolgens om de plaatsen 7 en 8 tegen elkaar en de winnaars om de plaatsen 5 en 6. De verliezers van de plaatsen 1 en 2 spelen vervolgens tegen elkaar om de plaatsen 3 en 4 en de winnaars spelen de finale om de Logistic Force Cup.
 
8. Bij gelijk eindigen in de poule is het resultaat van de onderlinge wedstrijd beslissend, daarna het doelsaldo. Indien de doelsaldi gelijk zijn dan is het aantal gescoorde doelpunten bepalend. Is dit ook gelijk dan worden door desbetreffende teams strafschoppen genomen: een serie van vijf strafschoppen te nemen door vijf verschillende spelers. De partij met de meest benutte strafschoppen is winnaar. Is het aantal benutte strafschoppen gelijk na serie van 5, dan wordt door de resterende spelers van beide teams om en om en strafschop genomen, totdat een winnaar kan worden aangewezen.
 
9. Plaatsingswedstrijden en overige wedstrijden (incl. finale) worden bij een gelijke stand direct daarna beslist door het nemen van strafschoppen, genomen door 5 verschillende spelers. Bij evt. gelijk aantal benutte strafschoppen na serie van 5 worden er om en om strafschoppen genomen om tot een winnaar te komen.
 
10. Twee gele kaarten in een wedstrijd dan wel in meerdere wedstrijden vergaard betekent automatisch uitsluiting in de eerstvolgende wedstrijd. De strafmaat voor een veldverwijdering als gevolg van een directe rode kaart wordt door de toernooicommissie bepaald.
 
11. Iedere deelnemende vereniging dient voor reservekleding te zorgen. De in het wedstrijdprogramma als eerst genoemde vereniging dient op verzoek van de scheidsrechter in reservekleding te spelen. 
 
12. Bij eventuele geschillen met betrekking tot de organisatie/wedstrijden beslist de toernooicommissie. Hiertegen is geen beroep mogelijk.
 
13 .Waardevolle spullen moeten in eigen beheer bewaard blijven, kleedkamers kunnen afgesloten worden. Sleutel zal hiervoor beschikbaar gesteld worden, maar dient na afloop TEN ALLE TIJDEN weer te worden ingeleverd bij de organisatie.
 
Verder wensen wij iedereen ’n sportief en tof toernooi toe met respect voor de spelregels en elkaar.

M.Vr.Gr.  TOERNOOI COMMISSIE 
 

Logistic Force Cup International tournament rules  

1. All matches will be played according to the rules and regulations of the KNVB.
Goal Kicks must be taken from the sixteen yard line, parallel to the goal line.
Corners must be from the marked spot, 9.15 meters from the corner flag, should be
taken.
 
2. All matches will be controlled by referees of the KNVB.
 
3. Players lists need to be given upon arrival at the sports park to be checked by
the tournament comittee. The tournament committee reserves the right to ask for (a copy of) an
identification of a player from the team management. In refusing
access follows exclusion for the remainder of the tournament.
 
4. Eligible to play his players born on or after January 1, 2002, for the players and RKDVC January 1, 2001.
The maximum number of substitutions per match is 5.
 
5. Referee decisions are leading. Protest against these decisions is not possible.
 
6. There is no toss. The first listed team selects target preference, the second listed
team performs the kickoff. The time of all matches are twice 15 minutes.
Only the start of each game is centrally indicated. Other start and end times are
determined by the referee.
Teams must arrive at the court 3 minutes before the start of their games.
During half time teams change field half, break time is 3 minutes.
 
7. Tournament is played in 2 groups of 6 teams. Within all groups will be half
a league finish. After the group stage no. 6A-5B and 5A-6B play against each other, the
losers play for 12th and 11th place, winners for place 9 and 10.
No. 4A-3B and 3A-4B play against each other, winners play for 5th and 6th, losers
for 7th and 8th place. No. 1A-2B and 2A-1B play against each other, losers play for 3rd and 4th place,
winners play the final for the Logistic Force Cup. 
 
8. With a tie in the group, the result of the mutual match is decisive, then goal balance.
If the goal balances are equal then the number of goals scored is decisive. When
this is also equal penalty shoot outs as follows: a series of five penalty kicks to be
taken by five different players. The team with most scored goals is the winner. Is the
number of utilized penalty equal, then the remaining players from both teams take
penalties one by one, until a winner can be identified.
 
8. Placement matches and finals ending in a tie will be decided by penalty shoot
outs straight after the game ends, taken by 5 different players as described in 7.
 
9. Getting 2 yellow cards in one or more matches results in exclusion for the next match.
The penalty for a field removal as a result of a direct red card is determined by the tournament committee.
 
10. Each participating association must bring spare team wear. In the match
program as mentioned first team shall at the request of the referee play in spare team wear.
 
11. Any disputes relating to the organization decides the tournament committee.
Against this is no appeal.
 
12. Valuable belongings should be kept in-house, changing rooms can be locked.
This key is available for coaches, and should be returned to the organization before
leaving.
 
13. The organizing committee does not take any responsibility for missing belongings
or any other damages occurring during this tournament.

Eerst volgende wedstrijd RKDVC 1

RKDVC 1 - DESK 1
zondag 29 november 14:30 uur

Nieuws van de Club van 50

23 november 2015
Tribune hoofdveld
Het plaatsen van de kuipstoeltjes onder de overdekte tribune op het hoofdveld gaat definitief door.
30 leden hebben positief op onze vorige nieuwsbrief gereageerd, en er was slechts 1 negatieve reactie op ons voorstel.
De 230 kuipstoeltjes zijn definitief… Meer >
 

Bostocht 9 januari 2016

23 november 2015
Een dag gezond, gezellig en sportief bezig zijn met je team en je familie.
Op zaterdag 9 januari 2015 wordt voor 41e keer de traditionele bostocht voor de D, E en F pupillen gehouden. Door middel van pijlen wordt een schitterende tocht uitgezet in de prachtige bossen en de Drunense… Meer >
 
 

RKDVC MC1 kampioen

21 november 2015
Afgelopen zaterdag zijn de meiden van RKDVC MC1 kampioen geworden na een 4-1 overwinning op Vlijmense Boys (Girls) MC1. Vanaf dat moment liepen de meiden in mooie grijze kampioens sweaters met een toepasselijke roze opdruk zodat het voor iedereen duidelijk was dat er in hun competitie maar… Meer >
 

Sportkompas 2015 bij RKDVC

21 november 2015
Op 3 woensdagmiddagen in oktober-november zijn 10 kinderen in het kader van Sportkompas bij RKDVC komen voetballen. De trainers Bart Verhoeven en Jan van Hooft verzonnen iedere keer nieuwe voetbaloefeningen om de kinderen te laten genieten van het mooie balspel. Woensdagmiddag 11 november was… Meer >
 
 
Zaterdag 28 november is er een bijeenkomst voor alle leiders van de onderlinge competitie. Hierin zal het verloop van de competitie worden besproken en waar jullie tegenaan zijn gelopen.
De bijeenkomst vind plaats in de kantine en start om 10.00u. Het streven is om 11.00u klaar te zijn.… Meer >
 
Afgelopen dinsdag was op verzoek van een aantal trainers een bijeenkomst georganiseerd over 'mentale weerbaarheid'. Rick de Rooij, Hoofd Opleidingen van Helmond Sport en tevens assistent van het eerste elftal, was bereid gevonden deze avond te verzorgen. De opkomst was met bijna… Meer >
 
17-11-2015 Meer >

Geslaagde infoavond EHSBO

 
10-11-2015 Meer >

RKDVC weer bij de beste 50 in de lijst van 'Top 100 jeugdopleidingen van Amateurvoetbalverenigingen'

 
 
02-11-2015 Meer >

Sleutels gevonden

 


Terug naar boven